Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie.

Często zadawane pytania

Ogólne informacje o programie

Kto jest organizatorem programu „Decydujesz, pomagamy"?

Organizatorem programu jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym programu oraz fundatorem grantów jest Fundacja Tesco. Partnerem merytorycznym programu jest natomiast Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia".

Jakie są cele programu „Decydujesz, pomagamy"?

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy" ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich - decyzją klientów Tesco - zostaną przyznane dwa granty na realizację lokalnej inicjatywy oraz jeden grant na cele statutowe instytucji/organizacji biorącej udział w głosowaniu. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia.

Kiedy trwa program „Decydujesz, pomagamy"?

Szósta edycja programu „Decydujesz, pomagamy" rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 roku i potrwa do 31 stycznia 2020 roku - wówczas zostaną ogłoszone wyniki i lista zwycięzców. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu programu znajdują się w Regulaminie oraz na stronie programu w zakładce Zasady i harmonogram .

Kto może wziąć udział w programie i ubiegać się o grant?

W programie mogą wziąć udział prawie wszyscy: organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), grupy nieformalne (co najmniej trzyosobowa grupa ludzi), które podpiszą umowę o współpracy z organizacją pozarządową, spółdzielnie socjalne oraz instytucje publiczne (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej). W programie NIE MOGĄ wziąć udziału: partie i organizacje polityczne i jakiekolwiek inne podmioty przez nie utworzone, związki zawodowe, organizacje pracodawców ani przedsiębiorstwa.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie oraz w Informacje o programie.

Jaka jest wysokość grantów i ile organizacji może je otrzymać?

W szóstej edycji programu wszystkie inicjatywy,które przejdą do głosowania otrzymają granty. Aż 125 organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych może zdobyć grant w wysokości 5000 zł, kolejne 125 otrzyma dofinansowanie w wysokości 3000 złotych. Uczestnicy, którzy zajmą trzecie miejsce otrzymają 1000 złotych, które będą mogli przeznaczyć na cele statutowe organizacji. Komisja Grantowa zadecyduje o tym, które trzy projekty przejdą do etapu głosowania w każdym z mikroregionów. O tym, jakie granty otrzymają organizacje, zadecydują ostatecznie klienci sklepów Tesco w otwartym głosowaniu. Suma wszystkich grantów wynosi 1 125 000 złotych.

Składanie wniosków

Jak można zgłosić się do programu?

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy od 1 do 13 maja 2019 roku do godziny 17.00. Wnioski mogą zostać złożone wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza. Wnioski przesłane drogą mailową lub pocztową nie będą uznawane.

Na jakiej zasadzie jestem przyporządkowany do danego mikroregionu?

Aby jak najlepiej realizować cele programu, Polska została podzielona na 125 mikroregionów (kryterium podziału są sklepy Tesco, w których odbywa się głosowanie). Każdy uczestnik podaje w formularzu kod pocztowy odpowiadający miejscu realizacji projektu. Na jego podstawie, system przyporządkowuje go do odpowiedniego mikroregionu i wskazuje sklepy Tesco, w których odbędzie się głosowanie na ten właśnie projekt.

Tutaj możesz zapoznać się z listą mikroregionów.

Jakie dokumenty należy dodatkowo przesłać?

Do formularza aplikacyjnego należy załączyć:

1) Wszyscy aplikujący
-zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub skanu umowy zawartej przy zakładaniu rachunku bankowego;taki dokument musi zawierać: nazwę organizacji/instytucji, numer konta, podpis i pieczątkę reprezentanta banku;
- logotyp, jeśli organizacja, instytucja, klub, spółdzielnia lub grupa nieformalna go posiada;

Dodatkowo:
2) Organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne
- aktualny wyciąg z KRS w formacie .pdf (dostępny tutaj)

3)Instytucje publiczne
- skan dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu;
- skan dokumentu potwierdzającego nr REGON

4) Kluby sportowe i stowarzyszenia, które nie są wpisane do rejestru KRS
- zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu;
- skan dokumentu potwierdzającego nr REGON

5) Grupy nieformalne
- oprócz dokumentów wymaganych dla partnera grupy, skan podpisanej umowy o współpracy z grupą nieformalną według wzoru stanowiącego Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu;

W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, wymagana jest zgoda właściciela gruntu na realizację projektu.

Szczegółowe informacje o wymaganych załącznikach znajdują się w Regulaminie .

Co decyduje o tym, które organizacje przejdą do etapu głosowania?

Wszystkie przesłane wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym (czy uczestnik spełnia formalne wymogi, czy załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty itp.). Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej (czy i w jakim stopniu projekt adresuje cele programu, czy i w jakim stopniu jest skierowany do lokalnej społeczności itp. zgodnie z kryteriami opisanymi w Regulaminie). Ostatecznego wyboru uczestników, którzy przejdą do etapu głosowania, dokonuje Komisja Grantowa. W skład Komisji Grantowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów Programu.

Szczegóły dotyczące oceny wniosków oraz pełna lista kryteriów wraz z punktacją znajduje się w Regulaminie .

Czy mogę uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku?

Jeśli jakikolwiek punkt formularza sprawia trudność, zapraszamy do kontaktu z Biurem Programu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 pod numerem telefonu 22 100 55 93 lub pod adresem e-mailowym pomagamy@stocznia.org.pl. Konsultanci udzielają nie tylko szczegółowych informacji o programie, ale również doradzają, jak prawidłowo zaplanować działanie. Formularz posiada opcję zapisania szkicu, zatem w dowolnym momencie można przerwać pracę i wrócić do uzupełniania formularza po uzyskaniu wszystkich potrzebnych danych.

Ponadto w zakładce znajdują się poradniki, jak prawidłowo przygotować projekt.

Głosowanie

Na czym polega głosowanie i kiedy się odbywa?

Głosowanie na najlepsze lokalne inicjatywy odbywa się wszystkich sklepach Tesco w Polsce w dniach 17.06–14.07.2019 r. W tych dniach klienci Tesco za każdy dokonane zakupy otrzymują żeton uprawniający do głosowania. W każdym sklepie znajdują się specjalne urny do głosowania na trzy lokalne projekty. Klienci, wrzucając żeton do odpowiedniej przegrody, decydują o tym, kto otrzyma grant za I, II i III miejsce w danym mikroregionie.

Jakie są zasady otrzymania żetonu do głosowania?

Każdy Klient sieci Tesco w dniach 17.06-14.07.2019 r. otrzyma od kasjera podczas każdych zakupów (bez względu na ich kwotę) jeden żeton uprawniający do głosowania (w myśl zasady jeden paragon = jeden żeton). Nie można jednak dzielić zakupów na pojedyncze produkty lub części, aby otrzymać w ten sposób więcej żetonów.
Na kasach samoobsługowych należy poprosić pracownika o wydanie żetonu.

Gdzie mogę znaleźć wyniki głosowania?

Głosowanie na lokalne inicjatywy trwa w dniach 17.06 - 14.07.2019 r. Co tydzień głosy z poszczególnych sklepów są zliczane, a wyniki (suma wszystkich głosów w danym regionie) podane na stronie programu. Uwaga! Wyniki głosowania z poszczególnych tygodni będą podane również na urnach, ale są to wyniki tylko z danego sklepu. O zwycięstwie decyduje suma głosów ze wszystkich sklepów w danym regionie oddanych w czasie trwania głosowania.

Jak mogę zachęcić Klientów Tesco do oddawania głosów na mój projekt?

Każda organizacja lub grupa nieformalna może promować swój projekt wśród lokalnej społeczności i zachęcać do głosowania na wszystkich swoich kanałach komunikacji, jak strona www, media społecznościowe, w informacjach prasowych, podczas organizowanych przez siebie wydarzeń itd. Zachęcamy również, aby przeprowadzić działania promocyjne także w lokalnym sklepie Tesco. Mogą to być wydarzenia specjalne, akcje informacyjne, ulotki i inne. W tym celu należy skontaktować się z Kierownikiem danego sklepu i ustalić z nim szczegóły. Poradnik, jak skutecznie promować projekt, znajduje się w zakładce Dodatkowe materiały.

Czy istnieją zasady dotyczące głosowania fair play w sklepach Tesco?

Wszystkie organizacje są zachęcane do promowania swoich działań, ale z zachowaniem zasad fair play i szacunku dla innych uczestników programu. Dlatego prosimy, aby Wasze działania były oparte na informowaniu klientów i ciekawym promowaniu swojego pomysłu. Działania mające znamiona uporczywego nakłaniania do głosowania, naginania zasad Regulaminu lub działania na szkodę innych uczestników są zabronione.

Wszystkie zasady dotyczące głosowania w sklepach Tesco znajdują się w Regulaminie .

Wykorzystanie grantu

W jakim terminie należy zrealizować projekt?

Wszystkie projekty muszą zostać zrealizowane w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 24 grudnia 2019 r. Sprawozdania merytoryczne i finansowe muszą być złożone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.

Kiedy otrzymam grant i jak wygląda podpisanie umowy grantowej?

Przyznane granty zostaną wypłacone na podstawie Umowy Dotacji – podpisanej pomiędzy Grantobiorcą a Fundacją „Stocznia”, która na zlecenie Tesco Polska i Fundacji Tesco zajmuje się również przekazaniem środków pieniężnych. Kwota grantu zostanie wypłacona jednorazowo na konto podane we wniosku (formularzu aplikacyjnym), po otrzymaniu przez „Stocznię” egzemplarza podpisanej przez obie strony umowy.

Wzór Umowy Dotacji stanowi załącznik do Regulaminu .

Na co można przeznaczyć grant (jakie są koszty kwalifikowane)?

Z grantu można finansować wydatki, które są niezbędne dla realizacji projektu i zostały faktycznie poniesione w okresie jego realizacji (czyli są udokumentowane). Są to przykładowo: koszty materiałów, narzędzi i usług, koszty podróży, transportu wolontariuszy lub uczestników projektu, koszty promocji inicjatywy lub inne koszty organizacyjne.
Za zajęcie trzeciego miejsca organizacja otrzyma grant przeznaczony na cele statutowe.

Szczegóły na temat kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdują się w Regulaminie .

Jak należy się rozliczyć z realizacji grantu?

Wszystkie organizacje oraz grupy nieformalne, które otrzymają grant, są zobowiązane do rozliczenia się z realizacji projektu – złożenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego. Należy udokumentować działania i rezultaty projektu np. poprzez zdjęcia, filmy lub inne materiały. Organizacja musi również wypełnić zestawienie kosztów pokazujące wydatki. Sprawozdanie należy wypełnić do dnia 31.01.2020 r. Rozliczenie podlega merytorycznej i finansowej kontroli ze strony „Stoczni”.

Inne

Jakie odniosę korzyści z udziału w programie?

Program „Decydujesz, pomagamy” to nie tylko szansa na zdobycie środków finansowych, które pomogą Waszej organizacji w realizacji ważnych projektów. To także okazja do promocji Waszych działań wśród lokalnej społeczności. W czasie trwania głosowania możecie prowadzić działania promocyjne zarówno w Internecie, w lokalnych mediach, jak i sklepie Tesco. Dodatkowo wszystkie organizacje uczestniczące w etapie głosowania mają możliwość wzięcia udziału w dodatkowych działaniach, jak zbiórki pieniężne organizowane raz lub dwa razy w roku w sklepach Tesco.

Program „Decydujesz, pomagamy” to bardzo dobra okazja dla organizacji, które stawiają dopiero pierwsze kroki. Formularz aplikacyjny oraz sprawozdania z realizacji projektu są łatwe do wypełnienia, nawet dla osób, które nie miały do tej doświadczenia w pisaniu i realizowaniu projektów.

Program „Decydujesz, pomagamy” to też okazja do przeprowadzenia działań społecznych w swoim najbliższym otoczeniu dla osób niezrzeszonych w organizacjach, na przykład grupy sąsiadów z jednej ulicy. W konkursie mogą brać udział grupy nieformalne, wystarczy nawiązać współpracę z lokalną organizacją pozarządową lub instytucją, która zgodzi się wystąpić w imieniu grupy.

Czy mogę wziąć udział w programie, jeśli wygrałem grant w poprzedniej edycji programu?

Wszyscy uczestnicy poprzednich edycji programu mogą wziąć udział w kolejnej edycji, bez względu na to, czy wygrali grant. Celem programu jest wsparcie wartościowych projektów i to jest główne kryterium wyboru uczestników.

Konkurs na promocję projektu

W ramach VI edycji Programu „Decydujesz, pomagamy” przyznanych zostanie pięć grantów w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) każdy. Zachęcamy podmioty, które biorą udział w etapie głosowania do promowania swoich projektów podczas etapu głosowania i mobilizowania lokalnej społeczności do głosowania.

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w Regulaminie oraz w zakładce Dodatkowe materiały.

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Biuro Programu
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl
telefon: 22 100 55 93 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17)

KONTAKT DLA MEDIÓW

Joanna Żołnierska (Agencja Garden of Words)
e-mail: j.zolnierska@gardenofwords.pl
telefon: 512 352 178

POZNAJ NAS