icon_search

  Regulamin “Tesco Twoja Paczka” (dalej jako: „Regulamin“)

  Tesco Twoja Paczka
  to serwis świadczony przez Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016108, kapitał zakładowy: 3 503 718 000,00 zł, NIP: 5261037737, REGON: 011270099, BDO: 000013300 (dalej jako: „Tesco”).

   

  I.Usługa – opis, warunki, ograniczenia

  Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Stron do korzystania z usługi zakupów online Tesco Twoja Paczka dostępnej za pośrednictwem strony https://ezakupy.tesco.pl (zwanej dalej „Usługą”). Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży.

  Tesco prezentuje na swojej stronie internetowej https://ezakupy.tesco.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”) towary, które każdy klient może zamówić i dokonać ich zakupu za pośrednictwem Usługi. Towary, w tym ceny wyświetlane w Witrynie, są powiązane ze sklepem Tesco realizującym zamówienie i niezarejestrowanym użytkownikiem; i tylko w momencie właściwej rejestracji zarejestrowany użytkownik ma możliwość zakupu towarów po cenach obowiązujących w sklepie realizującym zamówienie dla użytkownika.

  Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych i gospodarstw domowych z adresem dostawy w Polsce. Z Usługi może korzystać wyłącznie osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która zgadza się z postanowieniami Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i zarejestruje się na stronie https://ezakupy.tesco.pl (zwana dalej „Klientem"). Osoba prawna lub przedsiębiorca nie może zostać Klientem; umowę sprzedaży między Tesco a osobą poniżej 18 roku życia, osobą prawną lub przedsiębiorcą, uznaje się za niezawartą w rozumieniu handlu elektronicznego.

  Niniejsza Usługa nie jest częścią usługi Tesco Ezakupy.

  II. Rejestracja Klienta, Konto Klienta, Clubcard

  1. Formularz rejestracyjny

  Wypełniając formularz rejestracyjny na stronie https://ezakupy.tesco.pl, Klient będzie miał dostęp do swojego konta użytkownika (zwanego dalej „Kontem Klienta”). Klient może zamówić towar za pomocą swojego Konta Klienta.

  Podczas rejestracji Klienta na Stronie internetowej i podczas zamawiania towarów Klient jest zobowiązany do podania dokładnych, precyzyjnych i prawdziwych danych. Klient może zarejestrować się w serwisie https://ezakupy.tesco.pl tylko raz, na podstawie pierwszej pomyślnie zakończonej rejestracji.

  W przypadku konieczności zmiany danych Klienta, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji poprzez zmianę danych bezpośrednio na swoim Koncie. Dane podane przez Klienta w Koncie Klienta i przy zamawianiu towarów są uważane przez Tesco za prawidłowe. W celu anulowania rejestracji Klient powinien skontaktować się z Infolinią.

  Klient przyjmuje do wiadomości, że Konto Klienta może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w przypadku niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Tesco.

  2. Clubcard

  Klient zarejestrowany w programie lojalnościowym Tesco Clubcard może podać swój numer Clubcard podczas rejestracji na Stronie internetowej. W momencie zapłaty za otrzymany towar, na koncie Clubcard Klienta zostanie naliczona liczba punktów odpowiadająca cenie otrzymanego towaru. Jeżeli Klient zwróci towar w określonym terminie zgodnie z Regulaminem, z jego konta Clubcard zostanie odjęta liczbą punktów odpowiadająca cenie zwracanego towaru obowiązująca w momencie dostawy.

  3. Zakończenie rejestracji

  Tesco może natychmiast zawiesić lub anulować rejestrację Klienta, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu i regulacje prawne, nadużywa Usługi, narusza strukturę Strony Tesco lub zagraża jej funkcjonowaniu. Rejestracja kończy się również z chwilą rozwiązania Usługi przez Tesco. Zakończenie lub anulowanie rejestracji nie ma wpływu na te postanowienia Regulaminu, które ze swej natury pozostają w mocy.

  4. Bezpieczeństwo Konta Klienta

  Podczas procesu rejestracji Klient tworzy hasło do swojego konta Klienta. Klient jest zobowiązany do zachowania swojego hasła w tajemnicy i nie udostępniania go innym osobom. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonane w imieniu swojego Konta. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Tesco o wszelkich podejrzeniach nadużycia lub naruszenia poufności hasła osobie trzeciej. Tesco nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za szkody spowodowane ujawnieniem lub nadużyciem jego hasła.

  III. Zawarcie umowy sprzedaży

  Wszystkie prezentacje towarów umieszczone na stronie Tesco mają charakter informacyjny i Tesco nie jest zobowiązane do zawarcia umowy zakupu tych towarów.

  Dostępność towarów prezentowanych na Stronie internetowej jest zależna od stanu magazynowego i Tesco nie gwarantuje dostępności wszystkich towarów.

  Umowa sprzedaży towarów między Tesco a Klientem zostaje zawarta, gdy Tesco potwierdzi zamówione przez Klienta towary, wysyłając elektroniczne potwierdzenie dostawy na zarejestrowany adres e-mail Klienta. Niedostępne produkty zostaną umieszczone na górze listy.

  Załącznik do elektronicznego potwierdzenia dostawy zawiera link do aktualnej wersji Regulaminu.

  Klient może na stronie zmodyfikować lub anulować zamówienie do godziny 23.00 w dniu złożenia zamówienia. W dniu wysyłki zamówienia klient otrzyma elektroniczny dokument dostawy, klient może w tym dniu anulować zamówienie kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu 800 105 104.

  Klient otrzyma paragon przy dostawie towaru.

  Klient wyraża zgodę na korzystanie ze zdalnych środków komunikacji przy zawieraniu umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez Klienta przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy sprzedaży ponosi sam Klient, a koszty te są zgodne z taryfą operatora.

  IV. Ceny towarów i warunki płatności

  1. Cena towaru

  Cena towarów wymienionych na stronie internetowej podana jest w złotych i zawiera podatek VAT.

  2. Cena usługi

  Opłata za usługę nie jest wliczona w cenę produktów. Wysokość opłaty za usługę widoczna jest na Stronie internetowej w czasie składania danego zamówienia i akceptowana przez Klienta w procesie składania zamówienia.

  3. Warunki płatności

  Klient może zapłacić cenę produktów i koszty związane z dostawą produktów online za pomocą następujących kart debetowych lub kredytowych: Visa Debit, Visa Electron, Master Card, Maestro.

  Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli zamierza zapłacić za produkty online kartą płatniczą, autoryzacja karty płatniczej (wprowadzenie danych karty płatniczej) musi zostać dokonana w momencie składania zamówienia na Stronie internetowej. Tesco może zablokować kwotę 10 PLN z konta bankowego Klienta podczas procesu wstępnej autoryzacji, aby zweryfikować ważność karty płatniczej. Następnie zablokowana kwota 10 PLN zostanie zwolniona z blokady.

  Aby zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych karty płatniczej Klienta, dane te będą szyfrowane podczas płatności online. Dokonana zostanie pełna autoryzacja karty płatniczej, a prośba o przekazanie pełnej kwoty odpowiadającej cenie towarów otrzymanych przez Klienta zostanie wysłana do banku Klienta w dniu dostarczenia towarów. Jeśli Klient anuluje swoje zamówienie zgodnie z Regulaminem, zablokowanie zgodnie z poprzednim akapitem środki zostaną zwolnione z blokady w ciągu jednego miesiąca od daty zakupu.

  Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy ważność jego karty płatniczej nie wygasa przed przewidywanym terminem dostawy zamówionych towarów. Jeżeli karta płatnicza klienta będzie nieważna w dniu dostawy, Tesco nie dostarczy towarów.

  Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu.

  V. Składanie, zmiana i anulowanie zamówienia przez Klienta

  Klient składa zamówienie po rejestracji za pośrednictwem aplikacji na Stronie internetowej. Klient może zmienić zamówienie z poziomu swojego Konta Klienta. Klient może anulować lub zmienić zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta nie później niż o godzinie 23:00 w dniu złożenia zamówienia. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze od 8:00 do 22:00.
  Ponadto Klient ma prawo anulować całe zamówienie natychmiast po otrzymaniu elektronicznego dowodu dostawy za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu: 800 105 104.

  VI. Dostawa i odbiór

  Zamawiając towar na Stronie internetowej, Klient podaje swój adres do dostawy na terytorium Polski. Towar jest dostarczany kurierem do głównego wejścia do budynku, którego adres podany jest jako miejsce dostawy w zamówieniu Klienta.

  Kurier dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć w wymaganym czasie, o którym poinformował Klienta za pomocą wiadomości SMS lub e-mail, ale nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w terminie, jeżeli nastąpiło to z przyczyn, na które, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, nie mógł mieć wpływu kurier  bez poniesienia nieuzasadnionych kosztów.

  Zamówienie w miejscu dostawy może odebrać tylko osoba, która ukończyła 18 lat. Za pośrednictwem Kuriera, Tesco ma prawo zweryfikować wiek Klienta, sprawdzając jego dowód tożsamości. O ile wymagany wiek Klienta nie zostanie udowodniony, Kurier nie przekaże zamówienia, chyba że towary zostaną przekazany osobie, która spełnia powyższe warunki.

  Jeśli nie ma osoby, która byłaby w stanie odebrać zamówienie w uzgodnionym czasie i miejscu wybranym przez Klienta, Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z infolinią Kuriera.

  Nieprawidłowa dostawa nie ma wpływu na prawo Tesco do żądania i egzekwowania zapłaty opłaty za Usługę. Jeśli Klient zażąda powtórnej dostawy, przyjmuje do wiadomości, że Tesco i/lub Kurier mogą obciążyć go ponownie opłatą za dostawę.

  Po otrzymaniu towaru od Kuriera, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy pudełko nie jest uszkodzone, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić Kuriera. Jeżeli opakowanie zostało uszkodzone, co wskazuje na nieuprawnione otwarcie przesyłki, Klient nie musi przyjmować przesyłki od Kuriera. Nie wpływa to na prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności za wady towaru i inne prawa kupującego wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

  VII. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

  Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Odstąpienie jest również możliwe w przypadku poszczególnych produktów składających się na zamówienie.

  Klient przyjmuje do wiadomości, że nie można odstąpić od umowy na towary, które:

  a) łatwo psują się (na przykład pakowany chleb),

  b) zostały wyjęte z opakowania i ze względów higienicznych nie jest możliwe ponowne zapakowanie towaru,

  c) zostały bezpowrotnie zmieszane z innymi towarami (zanieczyszczone innymi towarami), a także

  d) gazet, periodyków lub czasopism, nagrań audio lub wideo, programów komputerowych, jeśli Klient złamał zabezpieczenia oryginalnego opakowania.

  Zwracając towar, Klient ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie jego wartości w wyniku obchodzenia się z nim w sposób inny niż jest to konieczne biorąc pod uwagę charakter i cechy tego towaru, w tym jego funkcji.

  Klient może odstąpić od umowy poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj i przesłanie go pocztą na jego koszt na następujący adres Tesco: Tesco Twoja Paczka, ul. Kapelanka 54, Kraków 30-347.

  Jeżeli Klient odstąpi od umowy, powinien wysłać dokument ​​odstąpienia wraz z przedmiotowymi produktami na swój koszt na adres: Tesco Twoja Paczka, ul. Kapelanka 54, Kraków 30-347 lub oddać towar w dowolnym sklepie Tesco (biorąc pod uwagę asortyment produktów sklepu), w terminie czternastu dni od odstąpienia od umowy. Klient powinien zwrócić towar kompletny, tj. zawierający wszystkie dostarczone akcesoria, z pełną dokumentacją, nieuszkodzony i czysty. Tesco jest uprawnione do jednostronnego potrącenia swojego roszczenia odszkodowawczego z roszczeniem Klienta o zwrot ceny zakupu.

  Jeśli Klient odstąpi od umowy, Tesco zwróci wszystkie pieniądze otrzymane od Klienta w ramach umowy, w tym koszty dostawy, w ciągu czternastu dni od odstąpienia od umowy. Tesco nie jest zobowiązane do zwrotu pieniędzy zanim zwracany towar lub dowód nadania przesyłki ze zwracanym towarem zostanie doręczony do Tesco.

  Jeśli klient zwróci towar w sklepie Tesco, może na swoją prośbę otrzymać zwrot za zwracany towar.

  W odniesieniu do zgodności ze standardami higieny i niniejszym Regulaminem, Klient zgadza się, że w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia naruszenia tych standardów przez Klienta, Tesco ma prawo odmówić odstąpienia od umowy i odesłać zwrócony towar do Klienta na jego koszt, a jeśli nie jest to możliwe (na przykład ze względów higienicznych lub z powodu naruszenia opakowania ochronnego), Tesco ma prawo do niezwłocznego usunięcia towaru.

  Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odstąpienia od umowy odpowiednia liczba punktów zostanie pobrana z jego karty Clubcard. Niniejszy artykuł nie ma wpływu na żadne prawa lub obowiązki, które przysługują Klientowi na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych lub regulaminów dotyczących wykonywania praw Klienta z tytułu odpowiedzialności za wady towarów (roszczenia z tytułu wad towarów).

  Klient przyjmuje również do wiadomości, że jeśli zwracając towary na podstawie niniejszego artykułu, wartość zakupu spadnie poniżej progu finansowego określającego zastosowanie kuponu rabatowego, Tesco ma prawo potrącić odpowiednią kwotę kuponu rabatowego z mocą wsteczną.

  VIII. Opakowania zwrotne

  Ceny towarów w opakowaniach zwrotnych prezentowanie na Stronie internetowej nie obejmują kaucji za to opakowanie. Informację o doliczanej kwocie depozytu podano przy konkretnym produkcie. Klient może zwrócić opakowanie zwrotne i otrzymać zwrot depozytu w godzinach otwarcia w sklepie Tesco. Opakowania zwrotnego nie można zwrócić bezpośrednio do kuriera, a także nie można za pośrednictwem Usługi zrealizować kuponu na zdeponowane butelki zwrotne.

  IX. Roszczenia

  Tesco zaleca, aby Klient nie przyjmował towarów uszkodzonych przy dostawie. Jeżeli po przyjęciu towaru pojawią się jakiekolwiek wady towaru, Klient ma prawo:

  a) w przypadku towaru o wartości 30 zł lub mniejszej: sfotografować towar i przesłać zdjęcia uszkodzonego towaru e-mailem, wraz ze skanem paragonu i numerem zamówienia na adres infolinii Tesco: Ezakupy@tesco.pl; kwota odpowiadająca cenie reklamowanego towaru zostanie następnie zwrócona na kartę Klienta którą zostały opłacone zakupy,

  b) złożyć reklamację wadliwych towarów w dowolnym sklepie Tesco, biorąc pod uwagę sprzedawany asortyment,

  c) wysłać towary o wartości powyżej 30 zł pocztą na adres: Tesco Twój Paczka, ul. Kapelanka 54, 30-347 Kraków, kwota odpowiadająca cenie reklamowanego towaru zostanie następnie zwrócona na kartę Klienta którą zostały opłacone zakupy.

  W przypadku towarów o wartości powyżej 30 zł, jeśli zostały poważnie uszkodzone lub zepsute, a ich wysłanie byłoby bardzo utrudnione lub niebezpieczne, wystarczy zrobić zdjęcia towaru i wysłać zdjęcia uszkodzonego towaru e-mailem wraz ze skanem paragonu i numerem zamówienia na adres: Ezakupy@tesco.pl.

  X. Kupony elektroniczne

  Kupon elektroniczny (zwany dalej „e-kuponem” lub „kodem rabatowym”) to kod alfanumeryczny dostarczany Klientowi pocztą elektroniczną lub SMS-em lub otrzymywany przez Klienta w inny sposób (na przykład poprzez kliknięcie banera reklamowego). Kupon elektroniczny uprawnia Klienta do zniżki na całkowitą cenę zakupu dokonanego za pomocą Usługi. Korzystanie z e-kuponu jest regulowane przez Warunki świadczenia usług oraz warunki dotyczące e-kuponu i przekazywane Klientowi. Korzystanie z e-kuponu może być uzależnione od spełnienia przez Klienta określonych warunków, takich jak osiągnięcie z góry ustalonej ceny zakupu, zarejestrowanie się w Usłudze w określonym czasie itp. E- kuponu nie można przenieść, nie może być zamieniony na gotówkę i nie uprawnia Klienta do świadczenia innego niż związane z e-kuponem. Ważność e-kuponu jest ograniczona czasowo. Po wygaśnięciu ważności e-kuponu nie przysługuje już zniżka.

  Klient korzysta z e- kuponu, wprowadzając kod rabatowy do aplikacji internetowej Usługi przed zrealizowaniem zamówienia. Jeśli klient spełni wszystkie warunki wymagane do uzyskania rabatu związanego z e-kuponem, dla klienta generowana jest całkowita oczekiwana cena zakupu (w tym opłata za usługę), po odjęciu rabatu.

  O ile nie określono inaczej w konkretnym przypadku, tylko jeden e-kupon może być wykorzystany w ramach jednego zamówienia złożonego za pomocą aplikacji internetowej lub usługi mobilnej, a konkretny e-kupon może być użyty tylko raz.

  Korzystając z e-kuponu, Klient wyraża zgodę na warunki jego używania. Jeśli w momencie dostawy towarów umowa sprzedaży między Tesco a Klientem zostanie zmieniona na zakup towarów po cenie zakupu niższej niż warunek korzystania z e-kuponu, prawo Klienta do rabatu związanego z e- kuponem wygasa, a Klient zostaje obciążony pełną ceną zamówienia.

  Tesco nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie e- kuponu, niemożność korzystania z niego z powodu problemów technicznych lub z powodu kradzieży e- kuponu od Klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z niewłaściwego wykorzystania e- kuponu lub z udostępnienia go innym osobom.

  W celu ustalenia liczby punktów Clubcard, do których Klient jest uprawniony, decydującą ceną jest cena zakupu po obniżce.

  XI Strona internetowa

  1. Ochrona praw własności intelektualnej

  Właścicielem i operatorem Serwisu jest Tesco, który jest uprawniony do wykonywania praw majątkowych do Serwisu zgodnie z Ustawą z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Tesco posiada wszelkie prawa autorskie do własnych treści, wizualizacji i projektów Strony internetowej, w tym wszystkich wyświetlaczy w tej witrynie, a także baz danych tworzących jej zawartość.

  2. Korzystanie, zarządzanie i dostępność Strony internetowej

  Każda osoba odwiedzająca https://ezakupy.tesco.pl jest użytkownikiem tej Strony internetowej (zwanym dalej „Użytkownikiem”), a podczas korzystania z niej jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, do zachowania się i zgodnie z regulaminem i nie ma prawa szkodzić reputacji i prawom Tesco ani prawom innych Użytkowników.

  W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie:

  a) korzystać z całej Strony internetowej lub jej poszczególnych części do celów innych niż na własne potrzeby, tj. nie będzie kopiować, pobierać ani udostępniać treści Strony internetowej bez uprzedniej zgody jej właściciela;

  b) naruszać prawa do korzystania ze Strony internetowej przez innych Użytkowników lub uniemożliwiać im korzystanie ze Strony internetowej w jakikolwiek sposób lub próbować wchodzić na Konta Klienta innych Klientów;

  c) utworzyć więcej niż jedno Konto Klienta, aby wyrządzić szkodę Usługodawcy, korzystać z ryczałtowych korzyści związanych z Kontem Klienta bez autoryzacji lub ograniczyć dostęp do Usługi innym osobom;

  d) w jakikolwiek sposób naruszać treść lub techniczny charakter Strony internetowej bez zgody Tesco;

  e) naruszać bezpieczeństwo Strony internetowej;

  f) używać Strony internetowej do rozpowszechniania niechcianych wiadomości e-mail (spamu) i wiadomości łańcuchowych, wysyłania wirusów lub innych niebezpiecznych lub szkodliwych programów do Strony internetowej.

  Tesco może usuwać szkodliwe treści ze Strony internetowej i żądać, aby Użytkownik, który spowodował szkodę Tesco poprzez nadużycie Usługi, zapłacił odszkodowanie lub zadośćuczynienie za tę szkodę w całości. Za szkodę uważa się wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone Tesco, innej spółce z Grupy Tesco lub szkody wyrządzone przeciwko Tesco przez osoby trzecie, które zostały spowodowane działaniem w wyniku nadużycia Usługi.

  Tesco dokłada wszelkich starań, aby poprawiać jakość Usługi i zapewnić dokładność, poprawność i aktualność treści Strony internetowej. Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą wystąpić błędy lub problemy techniczne. W takim przypadku Klient może zgłosić taki błąd na Infolinii, a Tesco podejmie próbę usunięcia błędu bez zbędnej zwłoki.

  Tesco zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu Użytkowników do Strony internetowej na czas niezbędny do wykonania napraw, konserwacji lub aktualizacji systemu lub wdrożenia nowych elementów systemu.

  Klient przyjmuje do wiadomości, że Tesco nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) trudności techniczne, przerwy w działaniu Strony internetowej;

  b) niezgodność Strony internetowej z urządzeniem końcowym lub oprogramowaniem Klienta lub jego połączeniem z siecią łączności elektronicznej;

  c) reklamy osób trzecich wykonywane przez osoby trzecie za pośrednictwem Strony internetowej;

  d) błędy wynikające z ingerencji stron trzecich w Witrynę lub korzystania ze Strony internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

  XII. Ochrona danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie

  Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w odpowiednim dziale Polityki Prywatności Tesco, dostępnej na stronie: www.tesco.pl/polityka-prywatnosci/.

  XIII. Zmiany Regulaminu

  Tesco zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie internetowej. Tesco poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Tesco poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta.

  XIV. Postanowienia końcowe

  Niniejszy Regulamin, a także wszelkie zobowiązania wynikające z korzystania z Usługi są regulowane przez polskie prawo, chyba że zaznaczono inaczej. Rozstrzyganie wszelkich sporów należy w całości do właściwości polskiego sądu, który jest właściwy miejscowo według siedziby Tesco. W przypadku naruszeń Klient może skontaktować się z Tesco za pośrednictwem Infolinii lub skontaktować się z państwowym organem nadzorczym, Inspekcją Handlową.

  XV. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  W przypadku sporu ze sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów składania reklamacji i roszczeń.

  Dostęp do pozasądowych sposobów składania skarg i roszczeń można uzyskać np. arbitraż klienta działający w ramach Inspekcji Handlowej. Klient może również odwołać się do Miejskiego Przedstawiciela ds. Praw Klienta, Biura Ochrony Konkurencji i Ochrony Klienta lub innych organizacji klientów, takich jak Federacja Klientów, Polskie Stowarzyszenie Klientów, Europejskie Centrum Klientów, w sposób zaakceptowany w tych organizacjach.

  Klient działający jako podmiot prywatny ma również prawo do korzystania z europejskiej usługi reklamacji online dostępnej pod ULR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  XVI Postanowienia końcowe

  Niniejszy Regulamin reguluje warunki świadczenia Usługi, a z chwilą zawarcia umowy sprzedaży z Klientem stają się one integralną częścią umowy sprzedaży.

   

  W przypadku rozbieżności między polską i angielską wersją Regulaminu lub treścią https://ezakupy.tesco.pl wersja polska będzie rozstrzygająca. W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu przez właściwy sąd, nieważność tego postanowienia nie wpływa na inne postanowienia Regulaminu, które pozostają ważne i skuteczne. Jeżeli w przypadku indywidualnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu, Tesco nie skorzystało ze swoich praw powstałych w wyniku naruszenia, w żadnym wypadku nie można tego uznać za zrzeczenie się praw i nie ma to wpływu na prawo Tesco do wykonania ich w przyszłości. Jeżeli Tesco usprawiedliwi naruszenie któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będzie to interpretowane jako rezygnacja z przyszłych naruszeń tych postanowień lub innych naruszeń innych postanowień Regulaminu.

  XVI. Dane kontaktowe Działu Obsługi Klienta:

  Usługa: https://ezakupy.tesco.pl

  Linia telefoniczna klienta Tesco: 800 105 104

  Strona kurierska: https://mojapaczka.dpd.com.pl/

  Linia telefoniczna kuriera: 801 400 373