Regulamin „Konkursu Świątecznego”


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs Świąteczny” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-870), os. 2 Pułku Lotniczego 47A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365066, kapitał zakładowy 20.000,00 PLN, NIP: 676-24-29-093, REGON: 121342416 (dalej „Organizator”).
3. Konkurs prowadzony jest na zlecenie Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) ul. Kapelanka 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016108 NIP 526-10-37-737 Kapitał zakładowy: 3 503 718 000,00 zł (dalej „Tesco”).
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 7.11.2019 r. do dnia 11.12.2019 r.
7. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem strony internetowej https://tesco.pl/hello/sezony/swieta/ankieta/.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Tesco oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora lub Tesco bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3. Zadanie Konkursowe

1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wejść na stronę https://tesco.pl/hello/sezony/swieta/ankieta/ oraz wykonać zadanie konkursowe rozumiane jako wypełnienie świątecznej ankiety, składającej się z 15 pytań, oraz udzielenie najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe o treści: „Co byś dał/a pod choinkę swoim bliskim, gdyby mogło to być absolutnie wszystko?”.
2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będą oceniane pod względem kreatywności, oryginalności oraz poczucia humoru (dalej: „Praca Konkursowa”).
3. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 2 powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu wyłoni 3 osoby, z których każda otrzyma Nagrodę. Łączna wartość wszystkich Nagród to 6029,94 zł.
4. Laureaci Nagród zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Uczestnika na stronie konkursowej w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wyłonienia.
5. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie Nagrody.
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
7. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy Konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
8. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie. W Konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług nieoferowanych przez Tesco.
9. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
10. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że naruszył Regulamin Konkursu poprzez stosowanie spowalniaczy czasu aplikacji lub ingerencję w bazę danych aplikacji.

§ 4. Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody (dalej: "Nagrody”):
- za I miejsce: Smartfon Apple iPhone 7, 128 GB o wartości 2099 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 233,20 zł,
- za II miejsce: Smartwatch Apple Watch Series 4, 40mm o wartości 1799 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 199,87 zł,
- za III miejsce: Hulajnoga elektryczna Xiaomi MiJia 365 o wartości 1529 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 169,87 zł.
2. Organizator informuje, że Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W szczególności, kwota pieniężna, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej, potrącana jest w momencie wydania nagrody przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od nagród w Konkursie i odprowadzana do właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że ta kwota pieniężna nie zostaje wydana Laureatowi.
3. Warunkiem wydania Nagród jest wysłanie przez Laureata za pośrednictwem poczty elektronicznej prawdziwych i aktualnych danych teleadresowych Laureata: imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody.
4. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych, o których mowa w § 4 punkt 3 lub podania przez Laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych, w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia Laureatów Konkursu o wygranej, doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
6. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Organizatora.
2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Tesco.
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. w szczególności w następujących celach:
a) wyłonienie Laureatów Nagród i ogłoszenie wyników,
b) wydanie Nagród,
c) odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody,
d) rozpatrzenie ewentualnych reklamacji,
e) promocji wizerunku, produktów lub usług Tesco.
3. Dane osobowe przetwarzane w celu wyłonienia Laureatów i ogłoszenia wyników Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji obejmują imię i nazwisko Uczestnika. Dane osobowe Laureata niezbędne do wydania Nagrody i odprowadzenia podatku od Nagrody obejmują dodatkowo także imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres do wysyłki Nagrody.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu są:
- prawnie uzasadniony interes Tesco – w przypadku przetwarzania danych dla celów wymienionych w pkt 2 lit. a i d, e niniejszego Regulaminu,
- przetwarzanie niezbędne dla wykonania umowy – w przypadku przetwarzania danych dla celów wymienionych w pkt 2 lit. b niniejszego Regulaminu,
- obowiązek prawny ciążący na Organizatorze – w przypadku przetwarzania danych dla celów wymienionych w pkt 2 lit. c niniejszego Regulaminu.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane w ciągu 60 dni od zakończenia Konkursu. Nie dotyczy to:
- danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;
- danych udostępnianych przez osoby wnoszące reklamacje, które będą przetwarzane do czasu ostatecznego rozpatrzenia danej reklamacji lub prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie roszczeń z tytułu udziału w Konkursie dochodzonych na drodze sądowej lub w innym podobnym trybie.
6. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
7. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności i plików cookie znajdującej się na www.tesco.pl.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://tesco.pl/hello/sezony/swieta/regulamin/.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora.

Najlepsze świąteczne zakupy


Zamawiaj wygodnie on-line i spędzaj więcej czasu z bliskimi. Pomożemy Ci odnaleźć inspirację na najpiękniejsze prezenty świąteczne, najsmaczniejsze specjały i najciekawsze dekoracje. Zobacz naszą aktualną ofertę oraz promocje i zamawiaj wszystko, czego potrzebujesz, gdziekolwiek właśnie jesteś. To właśnie Święta takie, jak lubisz.

Wszystkie choinki sztuczne, lampki i dekoracje choinkowe -50%

Wszystkie choinki sztuczne, lampki i dekoracje choinkowe -50%

Najlepsze świąteczne zakupy

Przeglądaj naszą świąteczną ofertę

Przeglądaj naszą świąteczną ofertę

Najlepsze świąteczne zakupy

Co zyskujesz dzięki Tesco E-zakupy?

Co zyskujesz dzięki Tesco E-zakupy?

Najlepsze świąteczne zakupy

Szukasz ciekawych inspiracji?

Wiemy, że masz wiele sprawdzonych przepisów i ciekawych pomysłów, ale inspiracji nigdy za wiele. Zobacz nasze propozycje świątecznych dań oraz garść porad „Zrób to sam” i stwórzmy wspólnie coś nowego!